به گزارش ثلاث یک روز پس از حادثه آتش گرفتن ۱۳ فروند لنج و ۱۲ قایق صیادی در اسکله بندر کنگان؛ صیادان و ملوانان مشغول جمع آوری بخش های باقی مانده سالم از شناور و موتور هستند.
کنگانی ها در حالی که انتظار داشتند پس از طرح دریابست و گشایش درب های اسکله برای آغاز فصلی تازه از صید؛ راهی دریا شوند که متاسفانه این اتفاق شوک سنگینی را به آنها وارد ساخت.