ثلاث : اولین اجرای هنرجویان و اساتید آموزشگاه رودکی با حضور بیش از پنجاه نوازنده برای اولین بار در بندر کنگان برگزار شد.