ثلاث : گردهمایی عزاداران حسینی در قالب تجمع عاشورائیان با حضور هیئت های زنجیر زنی و دسته جات سینه زنی برگزار شد