به گزارش ثلاث: روز گذشته مصادف با دهم محرم در خیابان شهید مهدی ربیعی شهر بنک تعزیه روز عاشورا به زبان عربی برگزار گردید.