تصاویر باران پاییزی در شهر کنگان و طغیان رودخانه های فصلی این شهر