نمایشگاه عکس اردیبهشت دریا ، آثار رضا صفایی عکاس و هنرمند کنگانی است که در حمایت از معلولین جسمی و ذهنی ( بچه های بهشت) با حضور پرشور علاقه مندان و مسئولین برگزار شد .